Uslovi korišćenja sajta


Korišćenje veb sajta

Korišćenjem ovog veb sajta i njegovih usluga smatramo da ste u potpunosti saglasni i prihvatate uslove i politiku privatnosti. Ako se ne slažete sa uslovima korišćenja sajta i/ili politikom privatnosti, ne smete koristiti ovaj sajt kao ni usluge koje nudi. Korišćenje veb sajta izričito je uslovljeno saglasnošću sa svim uslovima ovog ugovora, uz isključenje svih drugih uslova.


Ko ima pravo na usavršavanje na Suzana Peric Masterclass platformi?

Svi! Dostupnost programa i jednaka mogućnost za sve ljude da šire svoje vidike su osnovna ideja sa kojom je osnovana Suzana Peric Masterclass. Suzana Peric Masterclass se bori za pravo svih da napreduju i za smanjenje bilo kojeg vida diskriminacije u društvu. Suzana Peric Masterclass program je dostupan svima bez obzira na polnu, nacionalnu, versku ili bilo koju drugu opredeljenost. Ista prava ostvaruju svi učesnici bez obzira na obrazovni nivo, predznanja ili sposobnosti. Strani državljani ostvaruju ista prava i mogu koristiti programe Suzana Peric Masterclass pod jednakim uslovima, ukoliko jezička barijera ne predstavlja problem.


Način učestvovanja u toku participacije u programima sajta Suzana Peric Masterclass

Proces programa se ostvaruje online putem. Svi neophodni materijali za praćenje programa se dostavljaju korisnicima na onlajn platformi.

Obaveštavanje učesnika se može vršiti:

Učesnik program pohađa prema individualnom tempu, završavajući obaveze i napredujući u procesu prema vlastitim mogućnostima, željama i planovima. Obavezujući su samo datumi početka i završetka.

Korisničko ime i lozinka se otvaraju na ime kandidata koji je upisao porogram. Najstrože je zabranjeno prosleđivanje ovih informacija trećim licima. Svaka zloupotreba biće momentalno sankcionisana. Korisnik programa je u obavezi da obavesti Suzana Peric Masterclass o promenama svih ličnih podataka u toku participacije u programima. Upotreba materijala i servisa je na ličnu odgovornost korisnika.

Način pohađanja programa u toku participacije u programu Suzana Peric Masterclass. Korisnik dobija na sajtu materijal za nepredovanje.

Da bi korisnik uspešno završio program mora preći sve korake programa.


Pravila ponašanja i komunikacije

Svi korisnici, kao i zaposleni u Suzana Peric Masterclass dužni su da poštuju osnovna pravila pristojnog ponašanja i poslovne komunikacije. Ljubaznost, strpljenje i saradnja su principi kojima se u komunikaciji vode kako zaposleni u Suzana Peric Masterclass tako i korisnici programa Suzana Peric Masterclass. Svako ponašanje koje odstupa od navedenog, uključujući uvrede, optužbe, povrede časti, omalovažavanje, nepristojnost i tsl. biće sankcionisano kako kod korisnika, tako i kod zaposlenih.

Suzana Peric Masterclass zadržava pravo da suspenduje nalog polaznika koji nije u skladu sa gorenavedenim uslovima. Cilj nam je da stvorimo pozitivnu atmosferu za napredovanje, zato je negovanje kvalitetne komunikacije neophodno.


Tehnička podrška

Svaki polaznik dobiće pisano uputstvo za korišćenje onlajn programa. Za eventualnu pomoć pri korišćenju platforme, korisnik se može obratiti slanjem mejla na adresu masterclass.suzanaperic@gmail.com. Tehnička podrška radi od 9-17h. Nastojimo da odgovorimo korisniku istog dana, a najkasnije, u toku perioda intenzivnije komunikacije, u roku od 2 radna dana.


Autorska prava

Celokupan materijal Suzana Peric Masterclass zaštićen je autorskim pravom.